Higiena produkcji żywności

MYCIE I DEZYNFEKCJA W BRANŻY SPOŻYWCZEJ

 

RODZAJE ZANIECZYSZCZEŃ W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

 

Zanieczyszczeniami są najczęściej pozostałości surowców lub produktów, różne substancje osadzone przypadkowo (kurz, pył), drobnoustroje. Wyróżnić można następujące rodzaje zanieczyszczeń:

 • Chemiczne,
 • Fizyczne,
 • Biologiczne,
 • Białkowe,
 • Mineralne,
 • Tłuszcze,
 • Węglowodany,
 • Kamień wodny,
 • Mieszane.

Do istotnych cechy zanieczyszczeń należy ich reaktywność chemiczna, wielkość cząsteczek, lepkość, napięcie powierzchniowe, rozpuszczalność.

 

Właściwości zanieczyszczeń:

Składnik Rozpuszczalność w wodzie Usuwalność Wpływ ogrzewania
cukry tak łatwa karmelizacja utrudnia
tłuszcze nie trudna polimeryzacja utrudnia
białka nie bardzo trudna denaturacja bardzo utrudnia
związki mineralne różnie (większość soli w kwasach) różna różny

 

DROBNOUSTROJE I BIOFILMY

Adsorpcja do powierzchni zależy od rodzaju drobnoustrojów (a nawet gatunku bakterii, pleśni, drożdży), rodzaju powierzchni (gładkości, porowatości), fazy wzrostu i liczby drobnoustrojów. Znaczenie ma również czas kontaktu zanieczyszczeń z powierzchnią, temperatura, pH, stężenie elektrolitów.

Należy pamiętać iż adsorpcji ulegają drobnoustroje żywe, im więcej jest drobnoustrojów tym trudniej usunąć zanieczyszczenia. Adsorpcja zachodzi w różnych stanach wzrostu drobnoustrojów – najsilniej w fazie wzrostu logarytmicznego i w fazie  stacjonarnej. Im temperatura jest bliższa temp. Pokojowej, tym silniejsza adsorpcja drobnoustrojów (biofilmów).


TECHNIKI MYCIA LINII PRODUKCYJNYCH

 • mycie ręczne,
 • mycie wysokociśnieniowe i strumieniem pary,
 • mycie pianowe,
 • mycie w obiegu zamkniętym CIP.

Mycie ręczne odbywa się za pomocą  szczotki, skrobaczki itp. Jest to najtańsza i najbardziej rozpowszechniona metoda czyszczenia linii. W ten sposób usuwa się też zanieczyszczenia, których nie można usunąć za pomocą mycia mechanicznego. Do wad czyszczenia ręcznego linii należy m.in. to iż nie jest ono możliwe do zastosowania w przypadku zbiorników zamkniętych, jest to metoda bardzo powolna – w ten sposób można wyczyścić 0,1 – 0,2 m2 powierzchni/minutę.

W myciu wysokociśnieniowym i strumieniem pary brud usuwa się gorącą wodą o temperaturze 40-60 C i ciśnieniu 3-6 MPa. Dużą wadą jest powstawanie niekorzystnych aerozoli, które po zakończeniu procesu mycia powtórnie osadzają się na umytych powierzchniach wraz z porwanymi drobinami mikroorganicznymi i brudem.

Mycie pianowe polega na wytworzeniu piany poprzez silne napowietrzenie roztworu środkiem myjącym. Piana jest to zbiorowisko dużej ilości pęcherzyków powietrza otoczonych detergentem. Po nałożeniu piany na powierzchnię następuje ich pękanie i zwilżanie środkiem myjącym. Zaletą mycia pianowego jest niski poziom hałasu, brak aerozoli, łatwość kontroli procesu mycia, krótki czas mycia, brak kontaktu pracownika z detergentem.

Dla przeprowadzenia mycia lub dezynfekcji metodą pianową konieczne jest dysponowanie :

 • środkiem myjącym,
 • wytwornicą pary,
 • dostępem do sprężonego powietrza i wody zdatnej do picia.

 

Proces mycia linii produkcyjnych

 1. Spłukanie mytych powierzchni wodą zdatną do picia o ciśnieniu do 3 MPa dla usunięcia grubych i łatwo usuwalnych zanieczyszczeń. W przypadku zanieczyszczeń z dużą zawartością tłuszczu należy stosować wodę o temperaturze topnienia tłuszczu (~608C). W przypadku płukania powierzchni pianowych wodę należy nanosić od dołu do góry.
 2. Nałożenie równomiernej warstwy piany środka myjącego. Pianę nakłada się od dołu do góry.
 3. Pozostawienie piany na 10-20 minut na mytych  powierzchniach.
 4. Spłukanie mytych powierzchni strumieniem wody zdatnej do picia o ciśnieniu 0,5-3 MPa. W przypadku powierzchni pianowych płukanie prowadzić od góry do dołu.


Dlaczego wyższa temperatura pozytywnie wpływa na skuteczność mycia?

Następuje ogrzanie mytych powierzchni (np. wewnątrz ściany powierzchni komór wędzarniczych, frytownic). Ogrzana woda poprawia skuteczność wstępnego usuwania zanieczyszczeń. Przy zabrudzeniach tłuszczowych temperatura wody powinna nie być niższa niż 60C (np. w zakładach mięsnych). Bardzo dobre efekty przynosi również podgrzanie roztworów środków myjących (sporządzonych z koncentratu i ogrzanej wody).

Przykłady zastosowań mycia pianowego:

 • mycie (połączone też z dezynfekcją, dezynfekcja) ścian i sufitów pomieszczeń produkcyjnych, inwentarskich, magazynowych,
 • mycie (połączone z dezynfekcją, dezynfekcja) instalacji i urządzeń produkcyjnych,
 • mycie elewacji budynków,
 • mycie środków transportu,
 • odtłuszczanie powierzchni dużych konstrukcji metalowych przed malowaniem.

Mycie mechaniczne – stosowane do dużych zamkniętych zbiorników, tanków, cystern, opakowań jednostkowych.

 

Typowy przebieg mycia:

 • woda – ług – woda
 • woda – ług – woda – kwas – woda
 • woda – kwas – woda – ług – woda
 1. Płukanie wstępne wodą o temperaturze ~ 40C, aby usunąć resztki produktu.
 2. Mycie właściwe alkalicznym środkiem myjącym lub myjąco – dezynfekcyjnym, z dodatkiem substancji obniżających napięcie powierzchniowe w takiej samej temperaturze, w jakiej traktowany był produkt (co najmniej 70C).
 3. Płukanie wodą.
 4. Mycie 1% HNO3 o temperaturze ~ 60C.
 5. Płukanie wodą.
 6. Dezynfekcja parą wodną o temperaturze 80C  lub innymi środkami dezynfekcyjnymi (np. podchlorynami).

Mycie zbiorników

Zbiorniki myje się najczęściej poprzez podawanie środka myjącego pod ciśnieniem 0,2 – 0,3 MPa poprzez głowice rozpryskujące. Głowice myjące mogą być nieruchome lub ruchome (zamontowane na stałe lub wprowadzone do zbiornika), mogą być obrotowe lub nie.

 

Mycie w obiegu zamkniętym CIP

(ang. cleaning in place) – stosowane jest do mycia całkowicie zamkniętych linii technologicznych. Przebieg procesu mycia sterowany jest z tablicy sterowniczej.

Myjąc w CIP należy zwracać uwagę na utrzymywanie właściwego stężenia środków myjących krążących w obiegu zamkniętym. Dla skuteczności mycia, ważna jest również częsta wymiana roztworów środków myjących (w trakcie  mycia mieszają się one z resztkami substancji organicznych i tracą zdolności myjące).

 

Typy systemu CIP

 1. Nowo przyrządzony roztwór myjący jest wprowadzony do mytego urządzenia w celu przeprowadzenia mycia, a następnie jest odprowadzany do kanału. W wielu przypadkach proces mycia właściwego poprzedzony jest etapem dokładnego płukania wodą urządzenia z pozostałości zanieczyszczeń.
 2. System z recyrkulacją. Roztwór myjący jest przyrządzony w tanku i cyrkuluje w obiegu zamkniętym pomiędzy mytym urządzeniem a tankiem.

 

Zalety systemu CIP

 • oszczędność (pracy) siły roboczej,
 • zmniejszenie zużycia wody o 25-30%, pary wodnej o 12-15%, środków myjących o 10-12% (dzięki automatycznej regulacji ich stężenia i temperatury roztworów),
 • obniżenie ryzyka zanieczyszczenia linii po umyciu i dezynfekcji,
 • zmniejszenie liczby uszkodzonej aparatury i przedłużenie jej żywotności,
 • redukcja kosztów remontów urządzeń.

 

Systemy CIP

 • scentralizowany – w zakładzie zainstalowana jest centralna stacja mycia i peryferyjne obwody środków myjących,
 • zdecentralizowany – duża stacja mycia CIP jest zastąpiona szeregiem małych satelitarnych jednostek, które mogą być ulokowane w pobliżu mytych linii.

 

 

DEZYNFEKCJA LINII PRODUKCYJNYCH

 

W dezynfekcji wykorzystuje się metody fizyczne lub chemiczne (dezynfektanty). Skuteczna dezynfekcja możliwa jest tylko po uprzednio gruntownie przeprowadzonym myciu, ponieważ najmniejsze nawet resztki produktu mogą mocno prowadzić do rozkładu środków defekujących.

 

Sposoby stosowania środków dezynfekujących

 • nanoszenie na powierzchnie dezynfekowane za pomocą opryskiwaczy,
 • rozpylanie w formie mgły lub aerozolu za pomocą urządzeń rozpylających (w pomieszczeniach),
 • cyrkulacja w obiegu zamkniętym w liniach technologicznych,
 • zanurzenie w roztworach (drobny sprzęt).

 

Zasady skutecznego odkażania

Najpierw należy zadbać o odpowiedni dobór właściwego środka dezynfekującego i jego stężenia. Przygotowywanie świeżych roztworów zawsze będzie skuteczniejsze niż stosowanie roztworów przygotowanych kilka lub kilkanaście godzin wcześniej. Należy bezwzględnie przestrzegać wymaganego czasu i temperatury dezynfekcji. Kontakt za wszystkimi powierzchniami urządzeń i ich elementami pozwoli na oczekiwaną redukcję liczby drobnoustrojów. Po odkażeniu zwykle następuje wypłukanie środka dezynfekującego wodą o wysokiej jakości mikrobiologicznej (nie zawsze jest wymagane) i osuszanie powierzchni. Należy pamiętać, ze najskuteczniejsza będzie dezynfekcja tuż przed użyciem linii. Skuteczność dezynfekcji zależy od czasu działania preparatu – im dłużej działa środek dezynfekujący tym proces ten jest skuteczniejszy. Ze względu na ryzyko korozji linii, jego działanie powinno trwać jednak nie więcej niż kilka-kilkanaście minut. Duże znaczenie ma również stężenie stosowanego środka chemicznego, temperatura procesu (wysoka temp. podwyższa skuteczność, ale może też wzmagać procesy korozji). Obecność na linii substancji organicznych obniża skuteczność dezynfekcji – neutralizują one chemiczne środki dezynfekcji lub działają jak ochronna powłoka na drobnoustrojów.

 

Zasady formułowania instrukcji  dla mycia i dezynfekcji

 

Instrukcja czyszczenie i/lub dezynfekcji powinna określać :

 • poszczególne fazy mycia, dezynfekcji oraz częstotliwość tych zabiegów,
 • rodzaj chemicznych środków myjących i dezynfekujących, ich stężenia, temp. i czas działania na powierzchnie,
 • w przypadku fizycznych metod dezynfekcji (gorące powietrze, para lub woda) – temperaturę  i czas ich działania na powierzchnie,
 • sposób suszenia umytych powierzchni,
 • sposób mycia, dezynfekcji i przechowywania sprzętu i urządzeń używanych do zabiegów mycia i dezynfekcji (zlewozmywak, wiadra, szczotki itp.).

Pracownicy prowadzący procesy mycia i dezynfekcji  powinni być przeszkoleni w tym zakresie i wyposażeni w niezbędny sprzęt i środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

577 odpowiedzi do “Higiena produkcji żywności”

 1. Pingback: 1counters
 2. Pingback: Best Url Shortener
 3. Pingback: SpyToStyle
 4. Pingback: fue
 5. Pingback: fue
 6. Pingback: fue
 7. Pingback: future university
 8. Pingback: fue
 9. Pingback: future university
 10. Pingback: future university
 11. Pingback: future university
 12. Pingback: fue
 13. Pingback: exipure
 14. Pingback: cage crossfit
 15. Pingback: barre ez
 16. Pingback: leg curl machine
 17. Pingback: ninja training
 18. Pingback: leg extension
 19. Pingback: machine low row
 20. Pingback: chat free now
 21. Pingback: chat ave
 22. Pingback: buy-domains
 23. Pingback: sex
 24. Pingback: xxx
 25. Pingback: nudes
 26. Pingback: Oyeloca
 27. Pingback: Locksmith
 28. Pingback: aromatherapy
 29. Pingback: valentines gift
 30. Pingback: scar serum
 31. Pingback: ANAHTAR KELİMELER
 32. Pingback: 24 hour Locksmith
 33. Pingback: Animal Jam ios
 34. Pingback: Brawl Stars game
 35. Pingback: 24/7 Locksmith
 36. Pingback: Click Here
 37. Pingback: Click Here
 38. Pingback: Click Here
 39. Pingback: Click Here
 40. Pingback: Click Here
 41. Pingback: 카지노사이트
 42. Pingback: Click Here
 43. Pingback: thredup app
 44. Pingback: Allure
 45. Pingback: ThredUp Haul
 46. Pingback: allure beauty box
 47. Pingback: ThredUp Haul
 48. Pingback: allure beauty box
 49. Pingback: ThredUp Haul
 50. Pingback: allure beauty box
 51. Pingback: allure beauty box
 52. Pingback: allure beauty box
 53. Pingback: allure beauty box
 54. Pingback: over hard eggs
 55. Pingback: 80f to c
 56. Pingback: www.pch.com/actnow
 57. Pingback: Click Here
 58. Pingback: wormout gel
 59. Pingback: sunflower
 60. Pingback: SHEIn jewelry haul
 61. Pingback: Le duo review
 62. Pingback: SHEIN jewelry
 63. Pingback: Click Here
 64. Pingback: Click Here
 65. Pingback: Click Here
 66. Pingback: jagojp
 67. Pingback: Click Here
 68. Pingback: Click Here
 69. Pingback: Click Here
 70. Pingback: Click Here
 71. Pingback: Click Here
 72. Pingback: Click Here
 73. Pingback: Click Here
 74. Pingback: Click Here
 75. Pingback: best beauty 2023
 76. Pingback: allure beauty box
 77. Pingback: allure beauty box
 78. Pingback: allure beauty box
 79. Pingback: best beauty 2023
 80. Pingback: best beauty 2023
 81. Pingback: best skincare
 82. Pingback: best skincare
 83. Pingback: Click Here
 84. Pingback: allure January
 85. Pingback: allure January
 86. Pingback: allure January
 87. Pingback: Click Here
 88. Pingback: Click Here
 89. Pingback: Click Here
 90. Pingback: Click Here
 91. Pingback: spaceros
 92. Pingback: Click Here
 93. Pingback: Click Here
 94. Pingback: Click Here
 95. Pingback: Click Here
 96. Pingback: Click Here
 97. Pingback: Click Here
 98. Pingback: Click Here
 99. Pingback: Click Here
 100. Pingback: Free Fire game
 101. Pingback: Click Here
 102. Pingback: Click Here
 103. Pingback: Click Here
 104. Pingback: Click Here
 105. Pingback: emigrar a Canada
 106. Pingback: Click Here
 107. Pingback: Click Here
 108. Pingback: Click Here
 109. Pingback: Click Here
 110. Pingback: Click Here
 111. Pingback: Click Here
 112. Pingback: Click Here
 113. Pingback: Click Here
 114. Pingback: Click Here
 115. Pingback: Click Here
 116. Pingback: Click Here
 117. Pingback: Click Here
 118. Pingback: Click Here
 119. Pingback: Click Here
 120. Pingback: Click Here
 121. Pingback: Click Here
 122. Pingback: Click Here
 123. Pingback: Click Here
 124. Pingback: Click Here
 125. Pingback: florisis cluj
 126. Pingback: Click Here
 127. Pingback: florisis
 128. Pingback: Click Here
 129. Pingback: Click Here
 130. Pingback: Click Here
 131. Pingback: Click Here
 132. Pingback: Click Here
 133. Pingback: Click Here
 134. Pingback: Click Here
 135. Pingback: Click Here
 136. Pingback: Click Here
 137. Pingback: Click Here
 138. Pingback: Click Here
 139. Pingback: Click Here
 140. Pingback: Click Here
 141. Pingback: Click Here
 142. Pingback: Click Here
 143. Pingback: Click Here
 144. Pingback: Click Here
 145. Pingback: Click Here
 146. Pingback: Click Here
 147. Pingback: visningsstädning
 148. Pingback: veckostädning
 149. Pingback: visningsstädning
 150. Pingback: iron 4 smurfs
 151. Pingback: Refer A Friend
 152. Pingback: rent ad
 153. Pingback: ig story viewer
 154. Pingback: top nft token
 155. Pingback: Google reviews
 156. Pingback: casinos
 157. Pingback: dad joke meme
 158. Pingback: 2023 Books
 159. Pingback: obituary
 160. Pingback: marriage records
 161. Pingback: deles
 162. Pingback: gratis annonsering
 163. Pingback: ny annonse
 164. Pingback: IRA Empire
 165. Pingback: levitra soft tabs
 166. Pingback: traveling sons
 167. Pingback: sons games
 168. Pingback: little kids stuff
 169. Pingback: shoes
 170. Pingback: Solid Wood Table
 171. Pingback: jvc earbuds
 172. Pingback: berita crypto
 173. Pingback: Best Fiends proof
 174. Pingback: Chirurgie Tunisie
 175. Pingback: Triangles
 176. Pingback: 30 60 90
 177. Pingback: Jaipur family tour
 178. Pingback: Burj Khalifa
 179. Pingback: fue gallery
 180. Pingback: innovation
 181. Pingback: fue location
 182. Pingback: MoU's
 183. Pingback: Student life
 184. Pingback: plaquenil 400mg
 185. Pingback: العقاقير
 186. Pingback: student projects
 187. Pingback: Eng. Karim Badawi
 188. Pingback: sms onay
 189. Pingback: sms onay
 190. Pingback: steroid satın al
 191. Pingback: steroid satın al
 192. Pingback: ozempic fiyatı
 193. Pingback: viagra india 100mg
 194. Pingback: essay writing help
 195. Pingback: viagra for females
 196. Pingback: tadalafil mexico
 197. Pingback: gabapentin cijena
 198. Pingback: diltiazem 240 mg
 199. Pingback: remeron pills
 200. Pingback: ivermectin buy nz
 201. Pingback: actos absorption
 202. Pingback: tadalafil alcohol
 203. Pingback: stromectol pills

Możliwość komentowania jest wyłączona.